Regeringsuppdrag

Här hittar du information om regeringsuppdrag inom ramen för Tillväxtanalys regleringsbrev såväl som särskilda uppdrag. Uppdragsbeskrivningarna i sin helhet finns på:
Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Beskrivning: Tillväxtanalys ska analysera effekterna för svenskt näringsliv på kort och medellång sikt som följer av de störningar och chocker på marknaderna som kan uppstå. Analysen ska omfatta handelsflöden, störningar på både insats- och efterfrågesidan samt effekter av ändrade priser. Vi ska även belysa samhällsekonomiska konsekvenser i stort.

Sveriges åtgärder mot Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina spänner över tre områden: Sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina och att stärka Sverige.

Uppdraget syftar till att ge regeringen ett viktigt beslutsunderlag för arbetet med att föreslå åtgärder för att stärka Sverige, svensk ekonomi och svenskt näringsliv.

Redovisning ska ske löpande till Regeringskansliet beroende på utvecklingen i omvärlden.

Följ projektets delleveranser

Datum för beslut om uppdrag:
2022-03-10

Avrapportering:
Löpande

Diarenummer:
2022/52

Beskrivning: Tillväxtanalys ska kartlägga vilka insatser inom utgiftsområde 24 Näringsliv för åren 2018 och 2019 som är företagsfrämjande.

Insatserna ska delas in i primärt och sekundärt företagsfrämjande. Primärt företagsfrämjande definieras som insatser med det prrimära syftet att stärka den svenska konkurrenskraften och underlätta möjligheterna att starta och driva företag i Sverige. Insatserna klassificeras på följande sätt:

  • Direkta stöd till företag, exempelvis utbetalning av bidrag eller motsvarande som företagscheckar, lån och skattesubventioner.
  • Indirekta stöd till företag, exempelvis rådgivning, nätverksskapande och informationstjänster.

Datum för beslut om uppdrag:
2021-03-18

Avrapporterad:
2021-09-15
Rapport: Företagsfrämjande under utgiftsområde 24 (pdf) Pdf, 592.9 kB.
Matris: Frågeformulär angående företagsfrämjande (Excel) Excel, 31.5 kB.

Diarenummer:
2021/48

Beskrivning:
Tillväxtanalys ska påbörja en strukturerad uppföljning och utvärdering av de sammanlagda effekterna på företagen som ett led av regeringens stöd för att mildra konsekvenserna för jobb och företag under den pågående pandemin.

Datum för beslut om uppdrag:
2020-12-17

Avrapporteras senast:
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2022 med delredovisningar senast den 1 juni 2021, 31 december 2021 och den 1 juni 2022.

Presentation av delredovisningar
Läs mer om uppdraget och våra delredovisningar.

Diarenummer: 2021/5

Beskrivning:
Tillväxtanalys ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra med att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Tillväxtanalys ska redovisa prognoser för 2023–2026 vid följande prognostillfällen, 6 februari, 25 april, 28 juli och 23 oktober.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten

Datum för beslut om uppdrag:
2020-09-03

Avrapporteras senast:

Diarenummer:
2020/174


Särskilda uppdrag

Beskrivning: Uppdraget innebär att kartlägga och analysera:

  • den årliga efterfrågan på cement, och av vilka kvaliteter, uppdelat på olika sektorer i Sverige de närmsta åren,
  • förekomsten av och tillgången till kalksten, klinker och cement inom Sverige och i andra exporterande länder, samt
  • de logistiska förutsättningarna för import av dessa produkter till Sverige.

I uppdraget ingår även att undersöka andra nödvändiga förutsättningar och ta fram förslag till åtgärder i syfte att möjliggöra och underlätta import av kalksten, klinker och cement till Sverige.

Tillväxtanalys ska samordna genomförandet och redovisningen av uppdraget. Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket ska bistå med underlag.

Datum för beslut om uppdrag:
2021-10-20

Avrapporteras senast:
2022-05-31

Läs mer om uppdraget och kontaktuppgifter

Diarenummer:
2021/157

Beskrivning: Tillväxtanalys ska med stöd av Naturvårdsverket, Statens energimyndighet (Energimyndigheten), Statens jordbruksverk (Jordbruksverket), Boverket och Skogsstyrelsen ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning. 

Förslagen ska bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. Redovisningen av uppdraget ska utgöra en del av underlaget till nästa klimatpolitiska handlingsplan enligt 5 § andra stycket 8 klimatlagen (2017:720) och omfatta åtgärder som bör genomföras under perioden 2023-2026.

Datum för beslut om uppdrag:
2021-03-24

Avrapporteras senast:
2022-09-15
Vid behov bistå med kompletterande analyser på tidigare inlämnad rapport till och med den 30 december 2023.

Diarenummer:
2021/54

Beskrivning:
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023.

Datum för beslut om uppdrag:
2020-12-10

Avrapporteras senast:
1 april 2021, 2022, 2023 samt 15 februari 2024

Diarenummer:
2020/256

Beskrivning:
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023.

Datum för beslut om uppdrag:
2020-12-10

Avrapporteras senast:
1 april 2021, 2022, 2023 samt 15 februari 2024

Diarenummer:
2020/254

Beskrivning:
Uppdrag att utvärdera effekterna av företagsstödjande insatser inom de nio regionalfondsprogrammen för tillväxt och sysselsättning under programperioden 2014-2020. Utvärderingen ska omfatta både effekterna av respektive program och de sammantagna effekterna av samtliga program. Tillväxtanalys ska i genomförandet av uppdraget ha en nära dialog med Tillväxtverket.

Datum för beslut om uppdrag:
2020-10-01

Avrapporteras senast:
2022-09-30

Läs mer om uppdraget och kontaktuppgifter

Diarenummer:
2020/201


Samverkansuppdrag

Beskrivning:
Tillväxtverket ska samverka med Tillväxtanalys för att skapa goda möjligheter till utvärdering och lärande från genomförandet.

Datum för beslut om uppdrag:
2018-03-01

Avrapporteras senast:
Redovisas av Tillväxtverket 2018-08-20 (del), därefter årligen senast 30 mars, 2022-03-30 (slut)

Diarenummer:
2018/035

Beskrivning:
Tillväxtverket ska samverka med Tillväxtanalys för att skapa goda möjligheter till utvärdering och lärande från genomförandet.

Datum för beslut om uppdrag:

Avrapporteras senast:
Redovisas av Energimyndigheten. Årlig delrapp. 31 mars 2019, 2020. Slutrapport 31 mars 2022.

Diarenummer:
2018/067

Beskrivning:
Uppdrag till flera myndigheter att utifrån sina verksamhetsområden bistå Tillväxtverket respektive regionerna och Gotlands kommun som denna dag har fått i uppdrag respektive erbjudande att ta fram förslag till nationellt respektive regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021-2027.

Datum för beslut om uppdrag:
2020-04-02

Avrapporteras senast:
Redovisas av Tillväxtverket senast 2021-01-29.

Diarenummer:
2020/135

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev