Regeringsuppdrag

Här hittar du information om regeringsuppdrag inom ramen för Tillväxtanalys regleringsbrev såväl som särskilda uppdrag. Uppdragsbeskrivningarna i sin helhet finns på:
Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Beskrivning: Tillväxtanalys ska kartlägga vilka insatser inom utgiftsområde 24 Näringsliv för åren 2018 och 2019 som är företagsfrämjande.

Insatserna ska delas in i primärt och sekundärt företagsfrämjande. Primärt företagsfrämjande definieras som insatser med det prrimära syftet att stärka den svenska konkurrenskraften och underlätta möjligheterna att starta och driva företag i Sverige. Insatserna klassificeras på följande sätt:

  • Direkta stöd till företag, exempelvis utbetalning av bidrag eller motsvarande som företagscheckar, lån och skattesubventioner.
  • Indirekta stöd till företag, exempelvis rådgivning, nätverksskapande och informationstjänster.

Datum för beslut om uppdrag:
2021-03-18

Avrapporterad:
2021-09-15
Rapport: Företagsfrämjande under utgiftsområde 24 (pdf) Pdf, 592.9 kB.
Matris: Frågeformulär angående företagsfrämjande (Excel) Excel, 31.5 kB.

Diarenummer:
2021/48

Beskrivning:
Tillväxtanalys ska, utifrån uppdraget i regleringsbrevet för 2020 (N2020/02141), redovisa det fortsatta arbetet med att utveckla jämställdhetsintegrering för åren 2023 - 2026 i syfte att bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10).

Datum för beslut om uppdrag:
2020-09-03

Avrapporteras senast:

Diarenummer:
2020/174


Särskilda uppdrag

Beskrivning: Tillväxtanalys ska med stöd av Naturvårdsverket, Statens energimyndighet (Energimyndigheten), Statens jordbruksverk (Jordbruksverket), Boverket och Skogsstyrelsen ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning. 

Förslagen ska bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. Redovisningen av uppdraget ska utgöra en del av underlaget till nästa klimatpolitiska handlingsplan enligt 5 § andra stycket 8 klimatlagen (2017:720) och omfatta åtgärder som bör genomföras under perioden 2023-2026.

Datum för beslut om uppdrag:
2021-03-24

Avrapporteras senast:
2022-09-15
Vid behov bistå med kompletterande analyser på tidigare inlämnad rapport till och med den 30 december 2023.

Diarenummer:
2021/54

Beskrivning:
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023.

Datum för beslut om uppdrag:
2020-12-10

Avrapporteras senast:
1 april 2021, 2022, 2023 samt 15 februari 2024

Diarenummer:
2020/256

Beskrivning:
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023.

Datum för beslut om uppdrag:
2020-12-10

Avrapporteras senast:
1 april 2021, 2022, 2023 samt 15 februari 2024

Diarenummer:
2020/254


Samverkansuppdrag

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev