Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en person. Dataskyddsförordningen reglerar när och hur personuppgifter får användas, i EU-gemensam lagstiftning samt i kompletterande svensk lagstiftning. Tillväxtanalys är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in eller på annat sätt registrerar.

Här ger vi allmän information om vår personuppgiftsbehandling. Vi ger mer specifik information till den som berörs när vi samlar in eller behandlar personuppgifter.

För att vi som myndighet ska få behandla personuppgifter krävs att det finns stöd i Dataskyddsförordningen, så kallad rättslig grund. Den rättsliga grunden för Tillväxtanalys behandling av personuppgifter är i de flesta sammanhang det som kallas ”allmänt intresse”. Det innebär att vi har lagstöd för att behandla personuppgifter för att kunna genomföra vårt uppdrag såsom det bestämts av regeringen.

Namn och kontaktuppgifter till personer som vi samarbetar med eller avidentifierade (s.k. pseudonomiserade) data i register för statistikändamål är de typer av personuppgifter vi använder mest.

Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att lämna personuppgifter till oss om du kontaktar oss till exempel via mejl. Om uppgifterna kommer att utgöra en allmän handling kommer de att sparas baserat på vilken gallringstid som gäller för den typ av handlingar det gäller. E-postmeddelande gallras löpande efter att kommunikationen upphört.

Anmälan till seminarier: Du lämnar de kontaktuppgifter vi behöver för att kunna genomföra seminariet. Om du lämnat samtycke till att uppgifterna sparas så gör vi det för att kunna lämna information om kommande arrangemang. Annars raderas de efter genomförd aktivitet.

Dokumentation av seminarier: Ibland dokumenterar vi externa seminarier genom att fotografera eller filma/streama. Vi informerar om det i samband med inbjudan. Anmälan till seminariet innebär samtycke.

Prenumeration på nyheter: Vi sparar din e-postadress och ditt namn så länge du håller din prenumeration aktiv.

Cookies: På vår webbplats samlar vi också in cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet och för att kunna utveckla och förbättra den. Mer information om hur vi gör det och hur du kan stänga av funktionen hittar du på vår sida om cookies.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.

Du har även rätt att begära rättelse eller att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.

I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Tillväxtanalys av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Kontakt

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud på:

dataskyddsombud@tillvaxtanalys.se

Personuppgiftsansvarig: Tillväxtanalys, Studentplan 3, 831 40 Östersund

Telefon: 010-447 44 00

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.