PSI-regler

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har regler införts för att skapa ökade förutsättningar för informationsmarknaden inom EU och ge allmänheten och näringslivet bättre möjligheter att utnyttja och kommersiellt exploatera den information som finns inom den offentliga sektorn (”Public Sector Information”).

Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2010:566) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen och är alltså tillämplig på Tillväxtanalys verksamhet. PSI-reglerna avser vidareutnyttjande av informationen för andra ändamål än de ursprungliga och gäller inte i förhållande till slutanvändare.

Den officiella statistik som tillgängliggörs via vår Statistikportal är fritt tillgänglig utan avgift och får fritt bearbetas och vidareutnyttjas utan att något särskilt medgivande eller avtal krävs. Sekretess gäller dock för uppgifter om enskilda (såväl fysiska som juridiska personer) och omfattas inte av PSI-reglerna.

Allmänna handlingar som är offentliga tillhandahålls mot avgift enligt reglerna i avgiftsförordningen. När allmänna handlingar lämnas ut enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) ska detta ske mot avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Enligt 16 § gäller att om en beställning omfattar tio sidor eller mer, ska avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Tillväxtanalys är enligt reglerna i 2 kap. TF inte skyldig att tillhandahålla handlingar i elektronisk form. Om så ändå sker gäller som huvudprincip att avgifterna ska grundas på kostnaden för att ta fram och distribuera uppgifterna.

I Tillväxtanalys uppdragsverksamhet tillämpas principen full kostnadstäckning enligt reglerna i avgiftsförordningen (1992:191).