lastfartyg

Studieområde: Ramvillkor, infrastruktur och kompetensförsörjning

Multiregionala input- outputanalyser – idag och imorgon

Sedan några år pågår ett utvecklingsarbete vid SCB som syftar till att ta fram multiregionala input-output tabeller (MRIO). I denna rapport görs en detaljerad beskrivning av metodiken i SCB:s nya MRIO-tabeller. Vi ger även förslag på utvecklingsinsatser för att säkerställa tabellernas produktion, kvalitet och tillämpning.

Användningsområden

SCB:s nya MRIO-tabeller skapar nya möjligheter att analysera uppströms och nedströms värdekedjor för branscher inom och mellan regioner. Detta är dock enbart en av många tänkbara tillämpningar och användningsområden. MRIO-tabeller skulle även kunna spela en viktig roll i regionalt utvecklingsarbete och för policyutveckling i tillväxtpolitiskt arbete. På sikt har MRIO potential att även sprida ljus på viktiga samhällsutmaningar som ökade ekonomiska klyftor mellan stads- och landsbygdsregioner och hur man ska åstadkomma en snabbare återhämtning vid ekonomiska kriser. För enskilda regioner innebär detta möjligheter att arbeta proaktivt med insatser för en tydligare positionering i värdekedjor, genom exempelvis insatser för funktionell specialisering men även väl avvägda infrastrukturella satsningar. På nationell nivå kan MRIO användas för att skapa scenarier om effekter av planerade statliga satsningar eller större företagsetableringar; hur effekter sprids mellan olika branscher inom landet.

Framåtblickande reflektioner

Det finns goda orsaker att fortsätta och ytterligare fördjupa SCB:s påbörjade utvecklingsarbete med MRIO-tabeller. För att detta arbete ska bli framgångsrikt krävs dock att det tillförs ytterligare resurser för statistikinsamling, framtagning av kvalitetssäkrade statistikprodukter och demonstration av metodikens användningsområden och styrkor i förhållande till befintlig praktik. På längre sikt behöver MRIO-tabeller produceras årligen. Det är viktigt att skapa en gruppering av intressenter som driver frågan, såsom en ny samlad MRIO-verksamhet men även ett användarnätverk motsvarande det som finns för det regionala analys och prognossystemet ”Raps”.

Multiregionala input- outputanalyser – idag och imorgon

Serienummer: PM 2022:06

Diarienummer: 2021/138

Ladda ner rapporten Pdf, 2.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev