2023-04-27

Remissvar: Angående statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – För tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3)

2023-04-26: Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtanalys stöder utredarens förslag. Vi vill särskilt understryka flygets roll för att knyta ihop regioner och länder för ett utbyte av varor och idéer. En god tillgång till flyg där andra rimliga transportalternativ saknas stöder det övergripande näringspolitiska målet; att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Stockholm är ett nationellt nav utifrån såväl ekonomiskt som politiskt avseende vilket gör att fungerade transporter till och från huvudstaden är viktiga för uppfyllandet av det övergripande transportpolitiska målet om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Sverige har ett nationellt klimatmål om att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre senast år 2045 än utsläppen år 1990. I remissen föreslås ett klimatarbete med målet att flyget bör ha nettonoll utsläpp senast 2045. Det nationella klimatmålet är uttryckt i termer av nettoutsläpp, det vill säga, det specificeras inte, utöver vägtransporter, vilka sektorer som fortfarande kan släppa ut 2045. Det svenska klimatmålet tillåter därmed att vissa sektorer kan ha utsläpp men att dessa utsläpp då behöver kompenseras av andra sektorers upptag, negativa utsläpp eller av inköp av internationella krediter. Ett klimatarbete enligt remissens förslag innebär att ett nytt sektorsmål införs vilket i sin tur riskerar att leda till en högre kostnad för att uppfylla det nationella målet.

Tillväxtanalys anser vidare att de klimatrelaterade förslag som läggs bör beakta EU:s nya klimatlag med de styrmedel som där ingår, inklusive flygets, marktransporters och fastigheters införlivande i en utsläppshandel. Effekten av de nationella åtgärderna försvagas i och med att det finns styrmedel på EU-nivå. De nationella åtgärderna riskerar leda till en fördyring av klimatpolitiken utan att de har någon effekt på utsläppen från EU.

- - - - -

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Ärendet har föredragits av chefsekonom Peter Frykblom.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev