Studieområde: Kapitalförsörjning

Riskkapitalstatistik 2014: Venture Capital

– Investeringar i svenska portföljbolag

Investeringsvolymen ökade för andra året i rad. Under åren 2009–2012 minskade volymen av formella VC-investeringar i svenska bolag, men 2013 bröts den nedåtgående trenden. År 2014 ökade den totala investeringsvolymen för andra året i rad till 2,6 miljarder kr.

Investeringsvolymen ökade för andra året i rad…

Under 2008 nådde VC-investeringarna en toppnivå på 4,8 miljarder kronor i Sverige. Mellan åren 2009 ­– 2012 minskade investeringarna kraftigt, men under år 2013 bröts den nedåtgående trenden och investeringarna uppgick till 2,0 miljarder kronor. År 2014 ökade den totala investeringsvolymen för andra året i rad till 2,6 miljarder kr.

… ökningen berodde på ökade investeringar ifrån gruppen icke-näringspolitiska fonder…

År 2014 ökade investeringarna ifrån gruppen icke-näringspolitiska fonder med 57 procent till 1,9 mdr kr, medan de minskade från gruppen näringspolitiska fonder med 16 procent till 0,7 mdr kr.

… mer specifikt berodde detta på investeringsökningar ifrån undergruppen: utländska-icke-näringspolitiska fonder…

De fonder som ingår i gruppen näringspolitiska fonder är alla svenska fonder. Gruppen icke-näringspolitiska fonder kan däremot delas upp i undergrupperna svenska respektive utländska fonder.¹ När så görs ser vi att investeringsökningen ifrån gruppen icke-­ näringspolitiska fonder helt beror på en mycket kraftig investeringsökning ifrån utländska fonder (de svenska icke-näringspolitiska fonderna investerade mindre i svenska portföljbolag än under föregående år.) De utländska icke-näringspolitiska fonderna investerade 1,2 mdr kr år 2014, detta var mer än de (svenska) näringspolitiska och de svenska icke-näringspolitiska fonderna investerade sammantaget (1,1 mdr kr) år 2014.

… dessa fonder investerade framförallt i IT-branschen

Av de utländska fondernas totala investeringar om 1,2 mdr kr gick 0,8 mdr (eller 71 procent) till portföljbolag inom IT branschen år 2014. Dessa utländska fonders investeringar i IT-branschen utgjorde 68 procent av (alla fonders) totala investeringar i IT-branschen år 2014.

Sjunkande antal aktiva svenska icke-näringspolitiska fonder

Över hela mätperioden (2007–2014) har det aldrig varit så få aktiva (investerande) svenska icke-näringspolitiska fonder som under år 2014. År 2010 investerade 51 olika svenska icke-näringspolitiska fonder i svenska portföljbolag, år 2014 var samma siffra 20.

Life Science och IT dominerar

Gemensamt för de näringspolitiska och icke-näringspolitiska fonderna är, likt föregående år, att den största delen av det investerade kapitalet gick till portföljbolag inom Life science och IT branscherna år 2014. De näringspolitiska fonderna förlade 61 procent av sina totala VC- investeringar till portföljbolag inom dessa två branscher. Motsvarande siffra för de icke-näringspolitiska fonderna var 93 procent. (Figur 10)

Lång trend med minskad andel av total investerings­volym till uppstartsfasen

Om vi studerar hur de totala VC-investeringarna årligen fördelat sig per fas, så kan vi se att det över tid skett en förskjutning mot de senare investeringsfaserna, lansering och expansion. Samt att denna förskjutning skett på bekostnad av, huvudsakligen, investeringsvolym till uppstartsfasen.

Följande fakta gäller för den delmängd av investeringarna som vi har kunnat knyta till identifierade portföljbolag

Det investerades mer i nya portföljbolag än gamla år 2014…

Det investerades totalt för 1 815 mkr i identifierade portföljbolag år 2014. Av dessa investeringar gick 1 034 mkr (57 procent) till nya portföljbolag och 781 mkr (43 procent) till gamla portföljbolag (återinvesteringar).

… men majoriteten av antalet portföljbolag som det investerades i var gamla

Vi har identifierat 148 olika portföljbolag som mottog investeringar år 2014. Av dessa var 49 (eller 33 procent) ”nya” portföljbolag (det har inte investerats i dessa tidigare) och 99 (eller 67 procent) av portföljbolagen vara ”gamla” portföljbolag (de har mottagit investeringar under något tidigare år i data).

De flesta portföljbolag är mikroföretag

Data från SVCA och Tillväxtanalys IFDB databas visar att år 2013 var majoriteten (68 procent) av de identifierade portföljbolagen mikroföretag (0–9 anställda), 27 procent var små företag (10–49 anställda) och 5 procent var medelstora företag (50–249 anställda). Av de totala identifierade VC-investeringarna gick 45 procent till mikroföretag, 45 procent till små företag och 10 procent till de medelstora år 2013.

De näringspolitiska fonderna väljer portföljbolag med större spridning över landet än de icke-näringspolitiska fonderna.

De näringspolitiska fonderna investerade i totalt 155 identifierade portföljbolag år 2013, av dessa var 83 (54 procent) lokaliserade i något av de tre storstadslänen. De andra fonderna (de icke-näringspolitiska) investerade i totalt 78 identifierade portföljbolag, av dessa fanns 63 (81 procent) i storstadslänen.

¹”Svenska” och ”utländska” fonder har definierats som sådana efter var dess huvudsakliga rådgivningsbolag är fysiskt lokaliserat.

Riskkapitalstatistik 2014: Venture Capital – Investeringar i svenska portföljbolag

Serienummer: Statistik 2015:06

Diarienummer: 2013/167

Ladda ner rapport Pdf, 1.2 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev