Studieområde: Kapitalförsörjning

Riskkapitalstatistik 2019 – venture capital

I den här rapporten redovisar vi statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag år 2019. Dessa uppgick till 3,79 miljarder kronor. Statistiken är uppdelad på statliga riskkapitalfonder, svenska privata VC-fonder och utländska VC-fonder. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen av och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.

VC-investeringarna i svenska portföljbolag minskade något jämfört med 2018

Under perioden 2009-2019 var den genomsnittliga årliga investeringsvolymen 2,7 mdkr. Som lägst var investeringsvolymen nere på 1,7 mdkr under 2015. Under 2018 skedde en kraftig ökning i investeringsvolymerna. Investeringsvolymerna har inte fortsatt ökat under 2019 utan har stabiliserats och är något lägre än föregående år (3,79 mdkr).

Minskade VC-investeringar under 2019 förklaras av markant minskade investeringar från utländska fonder

2019 minskade de utländska fonderna sina investeringar med 19,7 procent medan de svenska privata och statliga fonderna ökade sina investeringar med 16 procent jämfört med 2018. Under 2018 investerade de utländska fonderna mer än de svenska och statliga fonderna tillsammans. Under 2019 är det de svenska privata fonderna som investerat mest. Totalt investerade de svenska privata fonderna 1 730 mkr, de utländska fonderna 1 433 mkr och de statliga fonderna 626 mkr. Resultaten visar att de svenska privata fonderna har fortsatt att markant öka sina investeringar i svenska portföljbolag medan den har avstannat hos utländska fonder. Staten är fortfarande den största investeraren i portföljbolag i såddfasen medan de utländska och svenska privata fondernas investeringar är av stor betydelse i de andra faserna. Framför allt i uppstart och lanseringsfasen.

IKT och konsumentprodukter hetaste branscherna under 2019

De tre största branscherna IKT (Informations- och kommunikationsteknologi), livsvetenskap och konsumentprodukter stod för 76 procent av de totala VC-investeringarna. Motsvarande siffra var 91 procent föregående år. Det innebär att koncentrationstendenserna minskat under 2019 och det har investerats mer i andra branscher. Framför allt i branschen affärs- och industriprodukter.

Kraftigt minskade VC-investeringar i livsvetenskap under 2019

Jämfört med föregående år minskade VC-investeringarna i livsvetenskap med 743 mkr. Minskningen beror till stora delar på minskade investeringar från utländska fonder.

Ökade VC-investeringar i miljöteknik under 2019

Investeringsviljan har ökat för miljöteknik (Cleantech). Sedan toppåret 2008, med en investeringsvolym på 700 mkr, har miljöteknikinvesteringarna minskat avsevärt. Under åren 2007-2011 var det många svenska privata fonder som investerade i miljöteknik. Sedan 2013 är det främst statliga fonder som investerat i miljöteknikbolag. Under föregående år stod de svenska statliga fonderna för i stort sett hela investeringsvolymen. Under 2019 har den totala investeringsvolymen ökat till 122 mkr jämfört med 56 mkr 2018. Den ökade investeringsvolymen förklaras främst av ökade investeringar hos de utländska fonderna. Investeringsvolymen är fortsatt låg jämfört med toppåren 2008 och 2009 men vi kan ändå se en tydlig förbättring i jämförelse med de fyra senaste åren.

40 procent av portföljbolagen mottog VC-investeringar för första gången

Under 2019 fick 129 av de identifierade portföljbolagen (40 %) VC-investeringar för första gången. Andelen VC-investeringar i nya portföljbolag var 8 procent lägre 2019 än året innan.

Fortsatt koncentration av riskkapitalet till storstadskommuner

Vi ser ingen större skillnad i lokaliseringen av VC-investeringar mellan olika kommuntyper från föregående år. Investeringsvolymerna är fortsatt koncentrade till storstadskommuner (88 %)

Riskkapitalstatistik 2019 – venture capital

Serienummer: Statistik 2020:06

Diarienummer: 2020/29

Ladda ner rapporten Pdf, 1012.4 kB.
Tabellbilaga Riskkapitalstatistik 2019 Excel, 42.1 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev