2022-12-15

Konkurser november 2022

I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Sedan augusti har antalet konkurser per månad varit högre än motsvarande månad 2021, och detta gäller även i november. 877 företag gick i konkurs under månaden, vilket är det högsta antalet konkurser i november månad sedan 1997. Jämfört med november 2021 ökade konkurserna med 28 procent. I perioden januari – november gick 6 123 företag i konkurs, vilket är 4 procent fler än förra året. Även antalet anställda som har berörts av konkurs ökade. I november berördes 1 596 anställda av konkurs, dubbelt så många som i november 2021, och i perioden januari – november berördes 14 862 anställda av konkurs, en ökning med 50 procent. Alla jämförelser avser i fortsättningen november 2021 om inget annan anges.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de tre senaste åren.

Staplar och kurvor visar förändringen inom företagskonkurser och anställda som berörs i månadsvis mellan oktober 2021och oktober 2022

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Staplar visar förändringen inom antal företagskonkurser och anställda som berörs procentuellt mellan oktober 2021och oktober 2022

Företagskonkurser efter bransch

I november gick flest företag i konkurs inom branscherna byggindustri och finans, fastighets- och företagstjänster. 158 respektive 173 företag gick i konkurs, vilket är en ökning med 35 procent i byggbranschen och 17 procent inom finans- fastighets- och företagstjänster. Sett till samtliga månader hittills under året är ökningen dock marginell, en respektive två procent.

Den största ökningen av antalet konkurser var inom detaljhandeln utom med motorfordon, 46 procent, och restaurang-, catering och barverksamhet, 39 procent. I dessa branscher gick 92 respektive 96 företag i konkurs, vilket berörde 663 respektive 254 anställda. I perioden januari – november ökade konkurserna med 13 procent i detaljhandeln och med 8 procent i restaurangbranschen.

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Staplar över antal företagskonkurser sett utifrån bransch, oktober 2021 jämfört med oktober 2022

Företagskonkurser efter län

I november ökade antalet konkurser i samtliga storstadslän. I Stockholms län gick 284 företag konkurs, en ökning med 24 procent jämfört med november 2021. I Västra Götalands län inleddes konkurser i 134 företag, en ökning med 58 procent, och i Skåne län gick 121 företag i konkurs, en ökning med 25 procent. Antalet anställda som berördes av konkurs var 519 i Stockholms län, 269 i Göteborgs län och 174 i Skåne län. Sett till perioden januari – november var förändringen i de tre storstadslänen små. I Stockholms och Västra Götalands län gick 2 117 respektive 878 företag i konkurs, en ökning med 4 respektive 3 procent. I Skåne län var antalet oförändrat, med 843 företag i konkurs.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Staplar över antal företagskonkurser efter län, oktober 2021 jämfört med oktober 2022.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev