2023-03-15

Konkurser februari 2023

I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

I februari 2023 gick 606 företag i konkurs, en ökning med 17 procent jämfört med februari 2022. Sedan i augusti 2022 har antalet konkurser varit högre än motsvarande månad föregående år, en utveckling som alltså fortsätter i februari. Hittills i år har 37 procent fler företag gått i konkurs än motsvarande period 2022.

En liknande utveckling syns för antalet anställda som berörs av konkurs. I februari berördes 1 294 anställda av konkurs, en ökning med 41 procent jämfört med februari 2022. Hittills i år har 47 procent fler anställda berörts av konkurs än motsvarande period 2022.

Om inget annat nämns avser alla jämförelser i fortsättningen februari 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Staplar och kurvor visar förändringen inom företagskonkurser och anställda som berörs, månadsvis de senaste tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Staplar visar förändringen inom antal företagskonkurser och anställda som berörs, procentuellt mellan februari 2022 och februari  2023

Företagskonkurser efter bransch

I februari ökade antalet konkurser inom de flesta branscher. Undantaget branscher med mycket få företag i konkurs var ökningen störst inom handel med samt reparation av motorfordon (SNI 45), detaljhandel utom med motorfordon (SNI 47) och finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82). I dessa branscher gick 37, 72 respektive 133 företag i konkurs, jämfört med 25, 49 respektive 101 året innan. Den enda branschen med en betydande minskning av antalet konkurs var information och kommunikation (SNI 58–63).

Flest konkurser sett till det faktiska antalet var det inom finans-, fastighets- och företagstjänster och byggindustri (SNI 64–82). Inom finans, fastighets- och företagstjänster gick 133 företag i konkurs vilket berörde 194 anställda (109 föregående år). Inom byggindustri gick 106 företag i konkurs, en ökning från 90 i februari 2022. Konkurserna i byggindustrin berörde 283 anställda, en minskning från 320 året innan. Värt att notera är att finans-, fastighets- och företagstjänster är den 3:e största branschen sett till samtliga befintliga företag 2022, medan byggindustri är den 4:e största (de två största branscherna är utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster och tillverkningsindustri).

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Staplar över antal företagskonkurser sett utifrån bransch, februari 2022 jämfört med februari 2023

Företagskonkurser efter län

I februari var antalet konkurser oförändrat eller ökade i samtliga län utom Jönköpings län och Kalmar län. I samtliga tre storstadslän, Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län, ökade konkurserna med 7 procent. I dessa län gick 190, 89 respektive 87 företag i konkurs, jämfört med 177, 73 respektive 78 i februari 2022. Även antalet anställda som berördes av konkurs ökade i samtliga storstadslän. I Stockholms län berördes 416 anställda av konkurs (325 föregående år), i Västra Götalands län 216 (86) och i Skåne län 175 (126). Av samtliga län var ökningen i antalet konkurser särskilt stor i Uppsala län, 33 jämfört med 16 året innan.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Staplar över antal företagskonkurser per län, februari 2022 jämfört med februari 2023.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev