Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i juni 2023

I juni 2023 gick 891 företag i konkurs. Det är 43 procent fler än i juni 2022, då 625 företag försattes i konkurs. Antalet konkurser i juni är högt ur ett längre tidsperspektiv: under 00- och 10-talet har antalet konkurser i juni månad varit färre än 800, senast antalet konkurser överskred 800 var 1996. Ett liknande mönster sågs även i maj 2023.

Antalet anställda som berördes av konkurs ökade med 57 procent. I juni 2023 berördes 1 710 anställda av konkurs jämfört med 1 088 i juni 2022. Även antalet berörda anställda är högt jämfört med juni månad tidigare år under 00- och 10-talet.

Under första halvåret 2023 har totalt 4 246 företag försatts i konkurs, en ökning med 32 procent jämfört med första halvåret 2022. Konkurserna under första halvåret 2023 berörde 8 918 anställda, en ökning med 55 procent.

Om inget annat anges avser alla jämförelser i fortsättningen juni 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Diagram över antal företag och anställda som berörts av konkurs de senast tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Diagram som visar förändring i antal företag och anställda som berörts av konkurs mellan juni 2022 och juni 2023

Företagskonkurser efter bransch

I juni ökade antalet konkurser inom samtliga branscher utom jordbruk-, skogsbruk och fiske. Differensen mellan antalet konkurser i juni 2023 och juni 2022 var som störst i branscherna utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster och restaurang-, catering och barverksamhet. I den förstnämnda branschen gick 94 företag i konkurs, vilket var 53 fler än året innan. I restaurangbranschen gick 90 företag i konkurs, 42 fler än föregående år.

I absoluta tal gick flest företag i konkurs inom finans-, fastighets- och företagstjänster och byggindustri. Inom finans-, fastighets- och företagstjänster gick 169 företag med 423 anställda i konkurs, jämfört med 131 företag med 129 anställda året innan. Inom byggindustri gick 155 företag med 377 anställda i konkurs, jämfört med 120 företag med 467 anställda året innan. Värt att notera är att finans-, fastighets- och företagstjänster är den 3:e största branschen sett till samtliga befintliga företag 2022, medan byggindustri är den 4:e största (de två största branscherna är utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster och tillverkningsindustri).

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Diagram över antal företagskonkurser sett utifrån bransch, juni 2022 jämfört med juni 2023

Företagskonkurser efter län

I juni ökade antalet konkurser i 18 av Sveriges 21 län, inklusive i de tre storstadslänen. I Stockholms län gick 363 företag i konkurs, jämfört med 258 företag året innan. I Västra Götalands län och Skåne län gick 124 respektive 122 företag i konkurs, jämfört med 75 respektive 83 i juni 2022. Konkurserna minskade i Norrbottens, Örebro och Hallands län.

Även antalet anställda som berördes av konkurser ökade i samtliga storstadslän. I Stockholms län berördes 860 anställda av konkurser, i Västra Götalands län berördes 192 anställda och i Skåne län berördes 254 anställda. Motsvarande siffror i juni 2022 var 514, 134 respektive 51 berörda anställda.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Diagram över antal företagskonkurser per län, juni 2022 jämfört med juni 2023.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev