Publicerad 27 januari 2022

Nystartade företag tredje kvartalet 2021

Under tredje kvartalet 2021 startade 18 278 nya företag jämfört med 18 106 företag tredje kvartalet 2020, en ökning med 1 procent. Under de tre första kvartalen 2021 ökade antalet nya företag med 10 procent, 60 369 företag jämfört med 54 996 företag de tre inledande kvartalen 2020.

 Antal nystartade företag, kvartal

Figuren visar antal nya företag per kvartal under perioden tredje kvartalet 2016 till tredje kvartalet 2021. Figuren visar säsongvariationer med det högsta antalet nya företag under det första kvartalet vart år och det lägsta antalet det andra kvartalet. De högsta antalen nystartade företag per kvartal under perioden förekom under första kvartalet 2020 med knappt 21 000 företag och första kvartalet 2021 med drygt 22 000 företag. Det lägsta antalet nya företag startades under andra kvartalet 2019 med cirka 15 500 företag.

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Figuren visar antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år under perioden tredje kvartalet 2016 till tredje kvartalet 2021. Under 2021 har nyföretagandet ökat, under andra kvartalet med 22 procent jämfört med andra kvartalet 2020, den största ökningen ett enskilt kvartal under perioden. I första kvartalet ökade nyföretagandet med 8 procent och under tredje kvartalet med 1 procent. Även under 2020 ökade nyföretagandet jämfört med närmast föregående år, under det fjärde kvartalet med 14 procent, under tredje kvartalet med 11 procent, under andra kvartalet med 4 procent och under första kvartalet med 11 procent. Under åren 2017 och 2018 minskade nyföretagandet svagt under vart och ett av kvartalen jämfört med föregående år. Under 2019 var förändringarna obetydliga.

Nystartade företag efter bransch

Nyföretagandet inom bygg och anläggning ökade med 4 procent under tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020. Om inget annat sägs avser alla jämförelser tredje kvartalet 2020 eller de tre första kvartalen 2020. Under de tre första kvartalen 2021 startade 6 630 företag i bygg och anläggning vilket utgjorde en andel på 11 procent av alla nystartade företag och en ökning med 12 procent¹.

I detaljhandeln ökade antalet nystartade företag under tredje kvartalet med 3 procent. Sett över årets tre första kvartal startade 5 791 företag i detaljhandeln vilket innebar en ökning med 28 procent. Inom detaljhandel ingår internethandel. Under de tre kvartalen uppgick ökningen i internethandeln till 44 procent och i övrig detaljhandel till 12 procent. Under det tredje kvartalet dämpades ökningen i nystartade interhandelhandelsföretag och uppgick till 7 procent.

Inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet ökade nyföretagandet med 12 procent under tredje kvartalet och med 20 procent under årets tre första kvartal då 4 353 företag startade inom branschgruppen.

Antalet nystartade företag inom juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet var under tredje kvartalet oförändrat. Under de tre första kvartalen 2021 ökade nyföretagandet med 4 procent och uppgick till 5 737 företag.

¹ Länk till tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns under Relaterad information till höger på sidan.

Nystartade företag efter län

I Stockholms län var antalet nystartade företag oförändrat under tredje kvartalet, i Västra Götalands län respektive Skåne län ökade nyföretagandet med 2 procent. Under de tre första kvartalen ökade nyföretagandet med 9 procent i Stockholms län, med 12 procent i Västra Götalands län och med 14 procent i Skåne län.

Nyföretagandet i Stockholms län ökade under de tre första kvartalen med 25 procent i detaljhandeln och med 26 procent inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet. Inom bygg och anläggning ökade nyföretagandet med 10 procent. I flertalet övriga branscher var ökningarna måttliga och i tillverkning, handel med motorfordon samt vård och omsorg minskade antalet nystartade företag.

Antalet nya företag i Västra Götalands län ökade under de tre inledande kvartalen med 16 procent i bygg och anläggning och med 30 procent inom detaljhandel. Dessa branscher var de största sett till nyföretagande i Västra Götalands län under perioden. Inom en annan av de större branschgrupperna, andra serviceföretag och personliga tjänster, minskade nyföretagandet med 6 procent.

I Skåne län ökade nyföretagandet under årets tre första kvartal med 20 procent inom bygg och anläggning, med 47 procent inom detaljhandeln och med 7 procent i finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet. Inom juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet minskade nyföretagandet med 1 procent.

Nystartade företag efter juridisk form

Antalet nya aktiebolag ökade under tredje kvartalet med 3 procent medan antalet enskilda näringsidkare var oförändrat. Sett över kvartal ett till tre ökade antalet nya aktiebolag med 12 procent och antalet enskilda näringsidkare med 9 procent.

I detaljhandeln ökade antalet nya aktiebolag med 21 procent och antalet enskilda näringsidkare med 36 procent. Bland de största branschgrupperna i övrigt ökade antalet nya aktiebolag under de tre första kvartalen med 15 procent inom bygg och anläggning, med 21 procent i finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet och med 6 procent i juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet. Bland enskilda näringsidkare uppgick motsvarande ökningar till 8 procent och 16 procent i bygg och anläggning respektive finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet, medan antalet nya företag var oförändrat inom juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet. En betydande branschgrupp bland enskilda näringsidkare är även andra serviceföretag och personliga tjänster. I denna grupp minskade antalet nya företag med 1 procent under de tre första kvartalen 2021.

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Figur 3 Nya företag andra kvartalet 2021 efter juridisk form, procent förändring kvartal   Förutom resultat nämnda i texten visar figuren att hälften av de nya företagen tredje kvartalet 2021 var enskilda näringsidkare, knappt hälften aktiebolag och några få procent handels- eller kommanditbolag.

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Vidare ska statistiken inte omfatta ägarbyten, ändringar av juridisk form eller tredje ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket.

Metoden för att ta fram uppgifterna om antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, län och kommun i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev