Publicerad 07 april 2022

Nystartade företag fjärde kvartalet 2021

Under fjärde kvartalet 2021 startade 18 321 nya företag jämfört med 18 691 företag fjärde kvartalet 2020, en minskning med 2 procent. Under 2021 ökade antalet nya företag med 7 procent, 78 690 företag jämfört med 73 687 företag år 2020.

Nyföretagandet ökade under året i samtliga större branschgrupper med ett par smärre undantag som partihandel, med en minskning på 4 procent, och reklam och marknads­föring med en minskning på 1 procent.

 Antal nystartade företag, kvartal

Figuren visar antal nya företag per kvartal under perioden fjärde kvartalet 2016 till fjärde kvartalet 2021. Figuren visar säsongvariationer med det högsta antalet nya företag under det första kvartalet vart år och det lägsta antalet det andra kvartalet. De högsta antalen nystartade företag per kvartal under perioden förekom under första kvartalet 2020 med knappt 21 000 företag och första kvartalet 2021 med drygt 22 000 företag. Det lägsta antalet nya företag startades under andra kvartalet 2019 med cirka 15 500 företag.

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Figuren visar antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år under perioden fjärde kvartalet 2016 till fjärde kvartalet 2021. Under 2021 har nyföretagandet ökat, under andra kvartalet med 22 procent jämfört med andra kvartalet 2020, den största ökningen ett enskilt kvartal under perioden. I första kvartalet ökade nyföretagandet med 8 procent och under tredje kvartalet med 1 procent. Även under 2020 ökade nyföretagandet jämfört med närmast föregående år, under det fjärde kvartalet med 14 procent, under tredje kvartalet med 11 procent, under andra kvartalet med 4 procent och under första kvartalet med 11 procent. Under åren 2017 och 2018 minskade nyföretagandet svagt under vart och ett av kvartalen jämfört med föregående år. Under 2019 var förändringarna obetydliga.

Nystartade företag efter bransch

Nyföretagandet inom bygg och anläggning ökade med 10 procent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med fjärde kvartalet 2020. Om inget annat sägs avser alla jämförelser 2020. Under 2021 startade 8 514 företag i bygg och anläggning¹ vilken var den största enskilda branschgruppen bland nystartade företag. Nyföretagandet ökade med 11 procent under året i bransch­­­­gruppen.

I detaljhandeln minskade antalet nystartade företag under fjärde kvartalet med 17 procent. Sett över hela året ökade dock antalet nya företag i branschen med 16 procent. Ökningen ägde rum under första halvåret. I detaljhandel ingår internethandel. I 2021 ökade antalet nystartade företag i internethandeln med 23 procent och i övrig detaljhandel med 7 procent. Under fjärde kvartalet minskade antalet nya företag inom internethandel med 24 procent och övriga företag inom detaljhandel med 7 procent.

I finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet ökade nyföretagandet med 5 procent under fjärde kvartalet och med 16 procent under året. I branschen ingår bostads- och fastighetsförvaltare vilka utgör de enskilt största verksamheterna. I denna grupp ökade nyföretagandet under året med 16 procent. I gruppen fastighetsförmedling och fastighetsmäklare ökade nyföretagandet med 14 procent.

Antalet nystartade företag inom juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet minskade under fjärde kvartalet med 7 procent. Under 2021 ökade nyföretagandet i gruppen med 1 procent. Gruppen är en av de största bland nya företag och två tredjedelar av företagen i gruppen klassificerades i 2021 under konsultverksamhet avseende företags organisation.

Den största ökningen i nyföretagandet fördelat efter bransch under 2021 inträffade inom transport och magasinering med 20 procent. Undergruppen bud- och kurirverksamhet ökade med 38 procent. Bud- och kurirverksamhet har ökat starkt. I 2021 startade 645 företag inom bud- och kurirverksamhet jämfört med 76 företag 2018.

I förhållande till antalet befintliga företag var förnyelsetalet högst inom detaljhandeln med 14,4 nya företag per 100 befintliga företag. Totalt uppgick förnyelsetalet till 7,7 nystartade företag per 100 befintliga företag.

¹ Länk till tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns under Relaterad information till höger på sidan.

Nystartade företag efter län

I Stockholms län minskade antalet nystartade företag med 4 procent under fjärde kvartalet och i Västra Götalands län med 6 procent. I Skåne län var nyföretagandet oförändrat.

I Stockholms län, med en total ökning på 5 procent i antal nystartade företag under året, ökade nyföretagandet med 19 procent i finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet och med drygt 10 procent i bygg och anläggning samt detaljhandel. Nyföretagandet i länet minskade under året med 9 procent i vård och omsorg.

Antalet nya företag i Västra Götalands län ökade under året med 8 procent med de största ökningarna i finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet och detaljhandel. Ökningarna uppgick till 21 procent respektive 18 procent. Nyföretagandet i länet minskade med 10 procent i gruppen andra serviceföretag och personliga tjänster. Branschgruppen är relativt stor bland nystartade företag och domineras av olika former av kroppsvård samt övriga ospecificerade konsumenttjänster.

I Skåne län ökade nyföretagandet med 11 procent. De starkaste ökningarna skedde i detaljhandeln med 24 procent samt i bygg och anläggning med 17 procent. Inom juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet var antalet nya företag oförändrat.

Nyföretagandet ökade med 15 procent i Blekinge län vilket var den största ökningen i ett enskilt län under året. I de två största branscherna bland nya företag i länet ökade nyföretagandet med 22 procent i detaljhandeln och med 14 procent i bygg och anläggning.

I förhållande till befolkningsunderlaget var etableringsfrekvensen högst i Stockholms län med 15,4 nystartade företag per 1 000 personer 16 – 64 år följt av Gotlands län med 13,4 företag per 1 000 personer. De högsta förnyelsetalen återfanns i Stockholms län och Skåne län med förnyelsetal på 9,2 nystartade företag per 100 befintliga företag.

Nystartade företag efter juridisk form

Antalet nya aktiebolag ökade under fjärde kvartalet med 1 procent medan antalet enskilda näringsidkare minskade med 5 procent. Sett över hela året ökade aktiebolagen med 9 procent och enskilda näringsidkare med 6 procent. Bland aktiebolag ökade nyföretagandet med 16 procent i finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet och med 15 procent i bygg och anläggning medan nya aktiebolag minskade med 6 procent i partihandeln.

De största ökningarna bland enskilda näringsidkare inträffade i transport och magasinering samt i detaljhandeln, 26 procent respektive 22 procent. Nyföretagandet minskade med 5 procent i juridisk och ekonomisk konsultverksamhet och med 3 procent i andra serviceföretag och personliga tjänster.

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Figuren visar att knappt hälften av de nya företagen fjärde kvartalet 2021 var enskilda näringsidkare, drygt hälften aktiebolag och några få procent handels- eller kommanditbolag.

Statistik om nyföretagandet under 2021 kommer även att redovisas i årsstatistik med kompletterande uppgifter om kön, ålder och härkomst.

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive samtliga enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Vidare ska statistiken inte omfatta ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket.

Metoden för att ta fram uppgifterna om antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, län och kommun i Tillväxtanalys statistikportal och i tabeller i anslutning till denna redovisning.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev