Publicerad 16 december 2010

Japan’s Energy Situation

– trends in Policies and Technologies

Rapporten beskriver Japans energisituation vad avser forskning, teknik och policy, samt diskuterar möjlig­heterna för svensk export av energiteknik och kunnande. Japan är numera världsledande i ett antal energirelatera­de teknikområden och därför av intresse både som marknad, samarbetspartner och för policylärande.

 • Beroendet av fossila energikällor har minskat efter de två oljekriserna på 1970-talet, men är fortfarande 84 procent av det totala energibehovet, varav olja står för drygt hälften och kol och naturgas för en fjärdedel var. Resterande 16 procent utgörs till hälften av kärnkraft och till hälften av vattenkraft och olika förnybara energikällor som bioenergi och solenergi. Andelen förnybar energi som andel av primärenergin idag är 3,2 procent 6,4 procent inklusive vattenkraft och geovärme) . Solceller (PhotovoltaicsPV) ses som det viktigaste området för tillväxt både nationellt och för export.
 • Efterfrågan på energi har ökat i Japan liksom i övriga industriländer i takt med att inkomster och produktion har stigit. I industrin har dock förbrukningen  varit ungefär densamma sedan 1970-talet – energieffektiviteten här har därmed ökat markant. I övriga sektorer har däremot energikonsumtionen ökat kraftigt under samma period.
 • Energieffektivisering av konsumentprodukter - vitvaror och personfordon - främjas genom offentliga åtgärder i exempelvis "Top Runner"-programmet och "ECOpunktscheman".

Energiteknik i Japan 

 • På utbudssidan är utveckling och spridning av PV en stark drivkraft, tillsammans med ökad forskning och utveckling av biobränslen. Kärnkraft och effektiv kraftproduktion via fossila bränslen (naturgas och kol) är också viktiga områden för fortsatt forskning och utveckling.
 • På efterfrågesidan har EV / PHVs och energisnåla byggnader stimulerat en avsevärd snabb och betydande  teknikutveckling.
 • Behovet att förbättra elnätets prestanda för att rymma storskalig introduktion av förnybara energikällor har medfört att storskaliga satsningar planeras inom "Smart Grids" och "Smart Communities".

Exempel på möjligheter för svenskt näringsliv i Japan (slutsatser från E-square summerade i de första två punkterna, därefter kompletterade av Tillväxtanalys)

 • Produktion av termisk energi från biomassa är ett område för framtida tillväxt. Exportmöjligheter finns för svenska företag för att tillhandahålla teknik såsom torkning av virke för biomassa och pelletstillverkning. Värdekedjan kring hur termisk energi från biomassa kan tas tillvara är också ett område där svenska företag kan bidra med bland annat ledarskap och systemkunskap för att stödja framtida japanska projekt.
 • Effektiv hantering av lokala förnybara energikällor, i synnerhet kring termisk energi (fjärrvärme), har möjligheter till stora förbättringar i Japan. Användning av spillvärme från fabriker och avfall är ett område där svenska företag kan erbjuda teknik- och konsulttjänster.
 • Stora möjligheter finns för samarbete kring smart grids och smart communities. Systemlösningar som tas fram inom Symbiocity och projekt såsom Norra Djurgårdsstaden, kan liksom tidigare Hammarby sjöstad förväntas möta stort intresse från japansk sida.
 • Japansk elbilsteknik och systemlösningar kombinerade med svenska systemlösningar kan vara av intresse för ”återexport”.
 • Japansk starka kärnkraftssektor har varit av stort intresse från svensk sida via SKB och Studsvik, och kan fortsatt förväntas vara av stort intresse, både för samarbete kring slutförvaring och möjliga framtida svenska investeringar.
 • Svensk cleantech och unika lösningar, t.ex. inom solcells- och nanoteknik är av stor relevans när japanska företag ställer om till grön innovation.
 • Japans fortsatta starka satsningar mot grön innovation är intressanta  att följa kontinuerligt för policylärning.