Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2010

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har enligt lagen om officiell statistik (SFS 2001:99) och bilaga till statistikför­ordningen (SFS 2001:100) i uppdrag att framställa och tillgängliggöra statistik över internationella företag. Som en del i detta uppdrag producerar Tillväxtanalys en årlig rapport över svenska internationella koncerner. Denna rapport redovisar uppgifter rörande koncerner som har minst ett dotterbolag utomlands och uppgifterna gäller verksamhetsåret 2010.

År 2010 fanns det 2 288 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 812 koncerner sedan år 2009. En stor del av ökningen beror på den förändrade definitionen över vilka koncerner som ska ingå i populationen, se faktarutan nedan.

Antalet anställda i dessa uppgick totalt sett till drygt 1,62 miljoner, en ökning med 4 procent från föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med 22 000 till knappt 1,2 miljon anställda och antalet i Sverige ökade med drygt 39 000 personer till 488 000 anställda.

Av de 2 288 svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet år 2010 hade 707 koncerner, 31 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 15 och 20 procent av koncernerna var etablerade i de övriga skandinaviska grannländerna, Storbritannien, Tyskland och USA.

I årets undersökning redovisas för första gången variabeln omsättning för de svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet. Den totala omsättningen i utlandet 2010 var 2 382 miljarder kr och i Sverige vara omsättningen 2 216 miljarder kr. De länder där de svenska koncernerna hade störst andel av sin utlandsomsättning vara USA med 15 procent följt av Tyskland 11 procent och Norge 8 procent.

I denna rapport redovisas endast svenska koncerner som har minst ett dotterbolag utomlands. Tidigare år har enbart koncerner med minst ett dotterbolag och minst en anställda i utlandet ingått i redovisningen. Uppgifterna bygger på koncernernas offentliga årsredovisningar, vilka tillhandahålls av Bolagsverket. En koncern definieras som svensk om bolaget som ligger högst i koncernstrukturen är svensk och innehar minst 50 procent av röstvärdet. För mer detaljerad information hänvisas till avsnittet Fakta om statistiken.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2010

Serienummer: Statistik 2012:04

Diarienummer: 2012/182

Ladda ner rapporten Pdf, 999.3 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev