Kvinna och man tittar tillsammans på en datorskärm

Studieområde:

Riskkapitalstatistik 2022 – venture capital

Venture Capital-investeringarna är fortsatt på höga nivåer i svenska portföljbolag under 2022. Framförallt har investeringarna inom miljöteknik – Cleantech – ökat kraftigt. Det visar statistik i rapporten, Riskkapitalstatistik 2022 - venture capital. Den totala volymen av venture capital-investeringar (investeringar i tidig fas och för att finansiera utvecklingen av unga entreprenörsföretag) i svenska bolag ökade från 9,9 miljarder 2021 till 10,3 miljarder 2022.

Sammanfattning

VC-investeringarna är fortsatt på höga nivåer i svenska portföljbolag under 2022

Sedan 2008, då nästan 5 miljarder kronor investerades i svenska portföljbolag, har investeringsvolymerna minskat. Under perioden 2010–2017 var den genomsnittliga årliga investeringsvolymen 2,2 miljarder kronor, som lägst var investeringsvolymen nere på 1,5 miljarder under 2015. Under 2018 skedde en markant ökning i investeringsvolymerna som stabiliserades under 2019. Åren 2020–21 fortsatte investeringsvolymerna att öka kraftigt. Vi ser en avmattning i ökningstakten under år 2022, men med fortsatt höga investeringsvolymer. Den totala VC-volymen ökade från 9,9 miljarder (2021) till 10,3 miljarder (2022).

Ökade VC-investeringar under 2022 beror främst på ökade svenska privata investeringar

År 2021 ökade de utländska fonderna sina investeringar med 63,6 procent och de svenska privata fonderna ökade sina investeringar med 44,3 procent jämfört med år 2020. Samtidigt minskade de statliga fonderna sina investeringar med 3,7 procent. År 2022 har ett investeringsmönster med kraftigt ökade investeringar från de svenska privata fonderna. År 2022 investerade de svenska privata fonderna totalt 4 793 mkr (+ 21 %), de utländska fonderna investerade 4 787 mkr (- 12 %) och de statliga fonderna investerade 710 mkr (+ 25 %). Vi kan konstatera att både de svenska privata och statliga fondernas VC-investeringar har ökat i svenska portföljbolag. I relation till VC-investeringarnas inriktning på investeringsfaser ser vi ökade investeringsvolymer i lanseringsfasen och minskade volymer i expansionsfasen under år 2022. Det har investerats 1 445 mkr mer i lanseringsfasen och 825 mkr mindre i expansionsfasen under år 2022. Det som är nytt för 2022 är att utländska investeringar i portföljbolag är högre än de svenska privata och statliga fonder i sådd- och lanseringsfasen. De största investeringarna i uppstart- och expansionsfasen kommer från svenska privata fonder.

IKT populäraste investeringsbranschen under 2022

De tre största branscherna IKT (Informations- och kommunikationsteknologi), Livsvetenskap och Affärs- och industriprodukter) stod för 83 procent av de totala VC-investeringarna. Motsvarande siffra var 83 procent 2021, men med undantaget att den tredje största branschen då var Konsumentprodukter. Det innebär att koncentrationstendenserna i branschinvesteringarna ligger på samma nivå under 2022 samtidigt som vi haft en markant minskning av utländska investeringar i Konsumentprodukter och en markant ökning av utländska investeringar i branschen Affärs- och industriprodukter.

Det har skett ökade VC-investeringar i två av de tre största branscherna. Den största investeringsförändringen från föregående år har skett inom branschen IKT. VC-investeringarna i IKT ökade med 971 mkr under 2022. Under år 2022 har VC-investeringarna i Livsvetenskap uppgått till 2 209 mkr (21 procent av den totala VC investeringsvolymen) och 4 646 mkr till IKT (45 procent av den totala VC-investeringsvolymen). Ökningarna i IKT beror främst på ökade investeringar från utländska och svenska privata fonder.

Trendbrottet med kraftigt ökade VC-investeringar i miljöteknik fortsätter under 2022

Det skedde ett tydligt positivt trendbrott i investeringsvolymerna inom miljöteknik (Cleantech) 2021 som fortsatt under 2022. Sedan toppåret 2008 med en investeringsvolym på 700 mkr minskade miljöteknikinvesteringarna under en lång period. Under åren 2007–2011 var det många svenska privata fonder som investerade i miljöteknik. Sedan 2013 har det främst varit statliga fonder som investerat i miljöteknikbolag. Under 2018 stod de svenska statliga fonderna för i stort sett hela investeringsvolymen. Den positiva utvecklingen som vi såg 2019 med ökade investeringsvolymer från utländska fonder avtog under 2020, men under år 2021 fortsatte investeringsvolymerna att öka markant till totalt 915 mkr. År 2022 är investeringsvolymerna totalt 1 904 mkr vilket innebär en ökning på 994 mkr från föregående år. Investeringsnivån har mer än fördubblats från toppåren 2008 och 2009.

33 procent av portföljbolagen mottog VC-investeringar för första gången

Under 2022 fick 113 (33 %) av portföljbolagen VC-investeringar för första gången. Andelen VC-investeringar i nya portföljbolag var 5 procent lägre 2022 än året innan.

Fortsatt koncentration av riskkapital till storstadskommuner

Det är ingen större skillnad i lokaliseringen av VC-investeringar mellan olika kommuntyper från föregående år, investeringsvolymerna är fortsatt koncentrerade till storstadskommuner (95 %).

Riskkapitalstatistik 2022 – venture capital

Serienummer: Statistik 2024:01

Diarienummer: 2013/167

Ladda ner rapporten Pdf, 1.3 MB.
Tabellbilaga riskkapitalstatistik 2022 Excel, 54.8 kB.
Riskkapitalstatistik - tidigare rapporter

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua