Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i augusti 2023

I augusti 2023 gick 564 företag i konkurs, en ökning med 44 procent jämfört med augusti 2022. Sedan i maj har antalet konkurser per månad varit högt ur ett längre tidsperspektiv, med fler konkurser respektive månad än tidigare under 00- och 10-talet. Denna utveckling fortsatte i augusti.

Antalet anställda som berördes av konkurser var färre i augusti 2023 (1 912) än i augusti 2022 (3 872). Dock berördes ovanligt många anställda av konkurs i augusti 2022 på grund av ett fåtal konkurser i företag med många anställda. Jämfört med augusti 2021 ökade antalet berörda anställda i augusti 2023 betydligt (675 berörda anställda 2021).

Hittills i år har totalt 5 450 företag med 12 323 anställda gått i konkurs. Under motsvarande period 2022 gick 3 983 företag med 10 272 anställda i konkurs.

Om inget annat anges avser alla jämförelser i fortsättningen augusti 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Diagram över antal företag och anställda som berörts av konkurs de senast tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Diagram som visar procentuell förändring i antal företag och anställda som berörts av konkurs mellan augusti 2022 och augusti 2023

Företagskonkurser efter bransch

I augusti ökade antalet konkurser inom samtliga branscher utom parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI 47). I branschen gick 19 företag i konkurs, en minskning från 25 i augusti 2022.

Konkurserna ökade mest inom byggindustri (SNI 41–43) och finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82), vilka också var de branscher med flest konkurser i absoluta tal. Inom byggindustri gick 131 företag i konkurs, jämfört med 81 i augusti 2022 och inom finans-, fastighets- och företagstjänster gick 104 företag i konkurs, jämfört med 64 året innan. Värt att notera är att dessa branscher var de 4:e respektive 3:e största sett till samtliga befintliga företag 2022 (de två största var utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster och tillverkningsindustri).

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Diagram över antal företagskonkurser sett utifrån bransch, augusti 2022 jämfört med augusti 2023

Företagskonkurser efter län

I augusti ökade antalet konkurser i de flesta län, inklusive i de tre storstadslänen Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. I dessa län gick 216, 70 respektive 79 företag i konkurs jämfört med 147, 52 respektive 48 i augusti 2022. Antalet konkurser minskade i Kalmar, Värmlands och Västernorrlands län.

Antalet anställda som berördes av konkurser minskade i Stockholms och Västra Götalands län men ökade Skåne län. I Stockholms län berördes 641 anställda av konkurser, jämfört med 1 123 i augusti 2022 och i Västra Götalands län berördes 156 anställda, jämfört med 397 året innan. I Skåne län berördes 157 anställda av konkurser, jämfört med 78 i augusti 2022.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Diagram över antal företagskonkurser per län, augusti 2022 jämfört med augusti 2023.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev