Samhällsvy, skateboardramper under bro i bostadsområde med hyreshus

Studieområde: Ramvillkor, infrastruktur och kompetensförsörjning

Hur påverkas elintensiva företag av leveransstörningar och avbrott i elsystemet?

Leverans: Oktober 2024

Syftet är att undersöka kostnader och konsekvenser av leveransstörningar och avbrott i elsystemet för elintensiva företag . För att göra detta samlas uppgifter in genom en särskild enkät.

Enkäten ska belysa faktisk produktionspåverkan, företagens möjligheter att ta ikapp produktion, möjligheten till flexibilitet, alternativ användning av produktionsfaktorer vid avbrott, backupsystem, investeringar, försäkringar samt egen elproduktion. Avsikten är sedan att matcha och jämföra enkätdata med företagsekonomiska mikrodata.

Utöver skattningar av kostnader för avbrott blir det på detta sätt möjligt att kvantifiera skillnader mellan två skilda ansatser (produktionsdataansatsen och betalningsviljeansatsen) som är vanlig i relaterad forskning, vilken ofta fokuserat på att försöka uppskatta kostnader för strömavbrott, allmänt benämnt ”VoLL”, Value of Lost Load, som avser värdet per enhet el som inte levereras.

Betalningsviljestudier använder hypotetiska scenarier där respondenter (företag eller hushåll) själva uppger, i enkätfrågor, hur mycket de är villiga att betala för att undvika avbrott, medan den andra ansatsen använder rapporterade produktions- och ekonomiska data från mikrodatabaser. En fördel med betalningsviljestudier är att de teoretiskt kan fånga företagens faktiska kostnader. Ett problem är dock att de är just hypotetiska och därför riskerar att delvis snedvridna resultatet (hypotetisk bias). I grunden är produktionsansatsen attraktiv då den baseras på faktiska förbrukningsdata, men ett problem är att det nödvändigtvis inte fångar de faktiska kostnaderna som uppstår i samband med avbrott eller begränsningar (driftstopp kan bli längre än elavbrott, råvaror kan gå förlorade, ökat underhåll kan krävas, etc.). Projektet ska därför komplettera förbrukningsdata med kvalitativ information över företags-, eller anläggningsnivå gällande de faktiska kostnader som uppstår.

Jämfört med tidigare studier bör kombinationen av enkätdata och företagsekonomiska mikrodata vidga möjligheterna att förstå och förklara konsekvenser och kostnader vid leveransstörningar och avbrott i elsystemet.

Med bättre kunskap om förlorade värden och de utmaningar som uppstår vid leveransstörningar och elavbrott bör mer välinformerade beslut kunna tas, även på nationell nivå. Den centrala frågeställningen är vilken ekonomisk betydelse insatser för minskade leveransstörningar och elavbrott har för elintensiva företag?

Hur påverkas elintensiva företag av leveransstörningar och avbrott i elsystemet?

En del av kunskapsprojektet:

Delstudier

Den här studien är en del av ett kunskapsprojekt där följande studier också ingår.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev