Publicerad 10 januari 2024

Nystartade företag tredje kvartalet 2023

Under tredje kvartalet 2023 startades 17 359 nya företag, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med tredje kvartalet 2022. Antalet nya företag per kvartal har tenderat att minska sedan början av 2022.

Sammantaget startades 48 524 nya företag under de tre första kvartalen 2023, en minskning med 9 procent jämfört med motsvarande period 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal nystartade företag per kvartal de senaste tio åren.

Antal nystartade företag efter kvartal.

Figur 2: Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Antal nystartade företag, procentuell förändring kvartal 3 2023 jämfört med tidigare kvartal från och med kvartal 3, 2018.

Nystartade företag efter bransch

Under tredje kvartalet 2023 ökade antalet nya företag inom drygt hälften av alla branscher. Den relativa ökningen jämfört med tredje kvartalet 2022 var störst inom reklam och marknadsföring (SNI 73), 25 procent, och handel med samt reparation av motorfordon (SNI 45), 16 procent. Antalet nya företag ökade även inom andra delar av handeln och inom hotell och restaurang. Den relativa minskningen var som störst inom jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI 01—03) och finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet (SNI 64—78), där antalet nystartade företag minskade med 19 procent respektive 15 procent jämfört med tredje kvartalet 2022.

I absoluta tal var nyföretagandet störst i branscherna detaljhandel utom med motorfordon (SNI 47), juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet (SNI 69—70) och bygg och anläggning (SNI 41—43). Även förnyelsetalet – antalet nya företag per 100 befintliga – var högst i branschen detaljhandel utom med motorfordon. Lägst förnyelsetal under tredje kvartalet var det inom jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI 01—03) och finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet (SNI 64—68).

Under perioden första till och med tredje kvartalet 2023 minskade nyföretagandet inom samtliga branscher utom reklam och marknadsföring (SNI 73), där det ökade med 17 procent, och detaljhandel utom med motorfordon, där det ökade med 9 procent. Under samma period minskade nyföretagandet mest inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet (SNI 64—78), med 30 procent.

Figur 3 Antal nystartade företag tredje kvartalet 2023 efter bransch, i jämförelse med tredje kvartalet 2022.

Stapeldiagram över antal nystartade företag kvartal 3, 2023

Nystartade företag efter län

Under tredje kvartalet 2023 minskade antalet nystartade företag i 13 av Sveriges 21 län. Bland de tre storstadslänen, som tillsammans stod för ungefär 60 procent av alla nystartade företag, minskade antalet nya företag med 2 procent i Skåne län, jämfört med tredje kvartalet 2022, medan det var oförändrat i Stockholms och Västra Götalands län. Bland samtliga län minskade nyföretagandet mest i Södermanlands län och ökade mest i Östergötlands län. Under perioden första till och med tredje kvartalet 2023 minskade nyföretagandet inom samtliga län.

I Stockholms län startades flest företag inom branschen juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet (SNI 69—70) medan det startades flest företag inom detaljhandeln (detaljhandel utom med motorfordon SNI 47) i Västra Götalands och Skåne län.

I förhållande till befolkningen var nyföretagandet störst i Stockholms och Jämtlands län, där 3,4 respektive 2,8 nya företag startades per 1 000 invånare. I Västra Götalands och Skåne län startades 2,7 företag per 1 000 invånare. Nyföretagandet var minst i förhållande till befolkningen i Gävleborgs och Västerbottens län, där 2,0 nya företag startades per 1 000 invånare.

Figur 4 Antal nystartade företag tredje kvartalet 2023 efter län, i jämförelse med tredje kvartalet 2022.

Nystartade företag - Q32023 - Län

Nystartade företag efter juridisk form

Av samtliga nya företag som startades under tredje kvartalet 2023 var 49 procent aktiebolag, 48 procent enskilda näringsidkare och 2 procent en annan bolagsform. Bland de nystartade aktiebolagen startades flest i branschen juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet (SNI 69—70) medan det bland enskilda näringsidkare var vanligast med nya företag inom detaljhandeln (detaljhandel utom med motorfordon SNI 47). Jämfört med tredje kvartalet 2022 minskad antalet nystartade aktiebolag med 4 procent medan antalet nya enskilda näringsidkare ökade med 2 procent. Under perioden första till och med tredje kvartalet 2023 minskade antalet nya företag bland samtliga bolagsformer.

Figur 5: Andel nystartade företag tredje kvartalet 2023 efter juridisk form.

Cirkeldiagram över antal nystartade företag kvartal 3, 2023 efter juridisk form

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Statistiken ska endast beskriva genuint nystartade företag, vilket exkluderar ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller därmed inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram uppgifterna om antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsdatabasen (FDB) vid Statistiska centralbyrån (SCB).

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua