2023-10-10

Remissvar: Angående Nya regler om hållbarhetsredovisning (SOU 2023:35)

2023-10-09: Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. I rollen som brygga mellan politik och vetenskap tar vi fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder. Där det är relevant lyfter vi fram viktigare målkonflikter. Remissvaret är framtaget utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtanalys avstryker förslaget som rör myndigheten

Ett av förslagen i betänkandet rör Tillväxtanalys. Enligt slutbetänkandet är Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) mest lämpad att få uppgiften att främja, analysera och stödja en jämn könsfördelning i styrelserna för de börsbolag som uppfyller vissa storleksvillkor.

 

Enligt Tillväxtanalys instruktion (Förordning 2016:1048) har myndigheten till uppgift att ”utveckla och tillhandahålla kvalificerade kunskapsunderlag för tillväxtpolitiken, genom att genomföra, främja och stödja framtagandet av utvärderingar och analyser. Myndigheten ska utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av de statliga åtgärderna samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter.” Det ligger alltså redan i myndighetens instruktion att analysera och tillhandahålla kunskapsunderlag inom myndighetens uppdrag. Det ligger inte i Tillväxtanalys uppdrag att ha en främjande eller stödjande roll. Bland annat därför avstryker Tillväxtanalys förslaget att myndigheten ska främja och stödja en jämn könsfördelning i de stora börsbolagens styrelse. Ytterligare ett skäl för att avstyrka förslaget är att Tillväxtanalys roll är att vara oberoende i relation till främjande åtgärder. Oberoendet är nödvändigt för att myndigheten på ett trovärdigt sätt ska kunna utvärdera främjande åtgärder.

 

Tillväxtanalys är positiv till en mer utförlig och transparent rapportering

Hållbarhetsrapportering syftar till att ge finansmarknaderna tillgång till information om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning som är tillförlitlig, relevant och jämförbar. En mer utförlig och högkvalitativ hållbarhetsinformation från företagen kan underlätta finansiering, bidra till att företag identifierar och hanterar egna risker och möjligheter inom ramen för hållbarhetsfrågor samt bidra till mer välgrundade beslut genom att rapporteringen kan ligga till grund för en bättre dialog mellan företagen och deras intressenter. Detta har medfört att ett nytt EU-direktiv om hållbarhetsredovisning ersätter det tidigare direktivet om vissa stora företags tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldhetspolicy.

 

EU-direktivet om könsfördelning bland styrelseledamöterna i börsnoterade företag syftar till att åstadkomma en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade bolag. Framförallt innehåller direktivet bestämmelser om tillvägagångssättet vid tillsättningen av styrelseledamöter. I direktivet ges möjligheter till undantag för medlemsstater vars börsbolagsstyrelser redan har en förhållandevis jämn könsfördelning. Dock utökas skyldigheten för företagen i årsredovisningslagen att lämna uppgifter om könsfördelningen inom företagets ledning. Detta genom att ett börsnoterat aktiebolag som uppfyller storleksvillkoren för stora företag ska upplysa även om de förändringar som skett gällande fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöterna sedan föregående år. En ändring i årsredovisningslagen (1995:1554), genom EU-direktivet om könsfördelningen i bolagsstyrelser, föreslås träda i kraft den 28 december 2024.

 

I slutbetänkandet av Utredningen om hållbarhetsredovisning (SOU 2023:53) lyfts ett antal förslag om rapportering kring hållbarhet och mångfaldspolicy samt information om könsfördelning i bolagsstyrelser, vilket bedöms öka fokus på jämställdhet inom företagen. Detta kan i förlängningen leda till ökad jämställdhet i näringslivet. Tillväxtanalys är positiv till en mer utförlig och transparent rapportering.

 

Enligt slutbetänkandet ska Finansinspektionen, inom ramen för redovisningstillsynen,
kontrollera att börsbolagen lämnar korrekta uppgifter om eventuella förändringar i könsfördelningen bland styrelseledamöterna.
----------------
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Ärendet har föredragits av analytiker Ulrica Öljevy. I ärendets handläggning har även avdelningschef Marie Gartell deltagit.

 

Sverker Härd
Generaldirektör


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua