Studieområde:

Att mäta kvinnors företagande

Kvinnor driver företag i lägre utsträckning än män. Regeringens ambition är att förutsättningarna för företagande ska vara likvärdiga för kvinnor och män och att företagandet bland kvinnor ska öka. Denna studie behandlar hur vi mäter kvinnors företagande, hur kvinnors företagande utvecklats över tiden och hur vi kan bedöma om utvecklingen går i riktning mot målen.

Uppdraget

Kvinnors företagande har identifierats som en viktig faktor för både jämställdhet och ekonomisk utveckling. Regeringen har avsatt särskilda medel för att öka intresset för före­tagande bland kvinnor, förbättra förutsättningarna för att kvinnor i större utsträckning än tidigare väljer företagande som form för förvärvsarbete och stimulera affärsut­veckling i företag som drivs av kvinnor. Denna studie fokuserar på hur vi kan mäta kvinnors före­tagande, vilka indikatorer i budgetpropositionen som rör kvinnors företagande, samt en översikt över hur de existerande måtten på kvinnors företagande har utvecklats över tiden. Syftet är att bättre förstå valet av insatser i relation till policymålen.

Resultat

Två definitioner av kvinnors företagande utkristalliseras: andelen kvinnor som är före­tagare, samt andelen företag som leds av kvinnor. Definitionerna har lite olika inriktning och berör olika problemställningar. På grund av att kvinnor i högre utsträckning kombine­rar anställning med företagande och även fungerar som medhjälpare i ett företag som tillhör en familjemedlem, underskattas företagandet bland kvinnor i statistiken.

Kvinnor som är företagare avslutar sitt företagande och går till anställning i högre utsträck­ning än män. Kvinnor blir även företagare i lägre utsträckning än män. Andelen företagare som är kvinnor har ökat över tiden och kan förväntas öka ytterligare något framöver.

Företag som leds av kvinnor byter operativ företagsledare oftare än företag som leds av män. Den nya operativa företagsledaren är i över hälften av fallen en man. Företag som leds av kvinnor avvecklas också i högre utsträckning än företag som leds av män. Andelen företag som leds av kvinnor kan förväntas öka marginellt de närmaste åren.

Slutsatser

Insatserna inom ramen för programmet är inriktade dels på att öka intresset för företagande bland kvinnor, och att utveckla de företag som kvinnor driver. Resultaten tyder på att även orsakerna till att kvinnor avslutar sitt företagande i högre utsträckning än män borde vara av intresse för policy.

Rekommendationer

Indikatorerna för kvinnors företagande i budgetpropositionen kan kompletteras eller bytas ut. Nuvarande indikatorer fokuserar på förutsättningar för nyföretagande. Nya indikatorer bör även spegla förändringar i förutsättningarna för existerande företag att utvecklas.

Att mäta kvinnors företagande

Serienummer: PM 2015:16

Diarienummer: 2013/001

Ladda ner rapporten Pdf, 998.4 kB.

En del av kunskapsprojektet:

Delstudier i projektet

Den här studien är en del av ett kunskapsprojekt där följande studier också ingår.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev